S4C

Golygydd Cynnwys Digidol

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Canolfan S4C Yr Egin. Rydym yn gweithredu polisi gweithio hybrid
Dyddiad Cau:
27/01/2023
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am Olygydd Cynnwys Digidol i ymuno a’r Adran Cyhoeddi. Gyda phlatfformau digidol yn rhan ganolog o fywyd nifer fawr iawn o bobl, byddwch yn chwarae rhan allweddol yn strategaeth ddigidol S4C.

Mae’r ffordd yr ydym yn ymwneud â chynnwys yn newid ac mae S4C wrthi’n ymateb i’r newid hwnnw gyda ffocws ar ddatblygu cynnwys digidol, gwreiddiol yn ogystal â chynnwys sydd yn cyd-fynd â rhaglenni a chyfresi S4C.

Byddwch yn gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Strategaeth Cynnwys a Chyhoeddi wrth lunio a gweithredu strategaeth S4C ar blatfformau digidol. Byddwch yn gyfrifol am ddadansoddi, cwestiynu ac addasu strategaethau cynnwys digidol, a llif gwaith digidol (organig a phartneriaethau), yn fewnol yn S4C ac yn allanol ar draws yr holl gwmnïau cynhyrchu annibynnol yr ydym yn comisiynu cynnwys ganddynt.

Byddwch yn arwain tîm digidol ac yn rhoi trefn ar amserlen waith ac allbwn creadigol y tîm. Byddwch hefyd yn cadw golwg ar draws holl gyfrifon digidol cyfresi S4C, yn cynghori ac yn rhoi arweiniad i’r sector er mwyn sicrhau safon ac arloesedd yn y maes.

Gan weithio’n agos gyda’r tîm digidol, yn ogystal ag aelodau allweddol eraill o fewn S4C (y Prif Swyddog Cynnwys, y timau comisiynu, y wasg, newyddion a marchnata) a’r cwmnïau cynhyrchu, byddwch yn arwain, datblygu a sefydlu llais S4C ar y platfformau digidol - yn perchnogi’r cyfrifon trwy fod yn chwareus, creu sŵn, a neidio ar “trends” ehangach (o fewn Cymru, Prydain ac yn fyd-eang).

Yn ogystal â gweithio ar leoliad, bydd elfen o olygu cynnwys, dewis clipiau o raglenni S4C, rhedeg calendr cyfryngau cymdeithasol S4C, goruchwylio a hwyluso ffrydio cynnwys byw i Facebook Live a YouTube yn ôl yr angen, a gofalu am ein cyfrifon o ddydd i ddydd ar draws bob platfform.

Bydd eich cyfraniad yn holl bwysig wrth i S4C drawsnewid i fod yn gyhoeddwr cynnwys aml-blatfform.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn rhugl yn y Gymraeg a Saesneg i safon uchel gyda staff ag eraill ar bob lefel, yn ysgrifenedig ac ar lafar yn hanfodol i’r rôl yma.

Manylion eraill

Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin/S4C Caerdydd/S4C Caernarfon. Mae S4C yn gweithredu polisi gweithio’n hybrid

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: Parhaol

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Sut i wneud cais

 • Dylid anfon ceisiadau erbyn 16.45 ar ddydd Gwener 27 Ionawr 2023 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.


  Nid ydym yn derbyn CV.


  Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.


  Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

  Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.

  Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.


 • Gwefan: