yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Pennaeth Ymgynghori ar gyfer Cymru

Cyflogwr:
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cyflog:
£65,000 y flwyddyn
Lleoliad:
un o hybiau rhanbarthol NT Cymru / o bell
Dyddiad Cau:
05/02/2023
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

IRC132834

Disgrifiad:

Crynodeb

Dyma gyfle prin i ymgymryd â swydd ar Fwrdd ein Cyfarwyddwyr ar gyfer Cymru, yn arwain ac yn ysbrydoli tîm o weithwyr proffesiynol hynod gymwys a brwdfrydig, sy’n arbenigwyr pwnc yn eu meysydd a disgyblaethau proffesiynol amrywiol, sy’n amrywio o reoli tir a gofalu am adeiladau, i reoli prosiectau, rhaglennu, cadwraeth a materion allanol.

Byddwch yn adrodd i Gyfarwyddwr Cymru, yn rhoi mewnwelediad a chyngor i'ch cydweithwyr yng Nghymru ac yn gweithio ar draws matrics o staff yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n arwain ar amcanion strategol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng nghyd-destun Cymru fel Cenedl ddatganoledig.

Ochr yn ochr â’ch cydweithwyr ar Uwch Dîm Rheoli Cymru, byddwch yn ychwanegu at y cyd-arbenigedd ym mhob elfen o’n busnes; bydd eich profiad o fusnesau ymwelwyr a datblygu cefnogaeth o fewn y sector diwylliant a threftadaeth yn cyfrannu’n uniongyrchol at y gwaith o ddatblygu a chyflwyno strategaeth Genedlaethol llawn i Gymru.

Gradd 3 - sy’n dechrau o £65,000 y flwyddyn

Sut brofiad yw gweithio yma?

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu am nifer o leoedd arbennig ledled Cymru, ac yn sicrhau eu bod yn hygyrch ac yn berthnasol i breswylwyr, ymwelwyr a chenedlaethau’r dyfodol. Mae gennym 200,000 o aelodau yn byw yng Nghymru ac rydym yn croesawu dros 2 filiwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Rydym yn gofalu am rai o gestyll, tai, gerddi a lleoedd gwledig awyr agored gorau Cymru, yn cynnwys 157 milltir o dir arfordirol Cymru.

Bydd eich lleoliad cytundebol yn un o'n NT Cymru hybiau rhanbarthol, ond bydd cyfle i archwilio a chytuno ar drefniadau gweithio o bell sy'n taro'r cydbwysedd cywir i chi a'r Ymddiriedolaeth. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys teithio i eiddo neu hybiau rhanbarthol er mwyn cwrdd â rhanddeiliaid ac ymgymryd â gwaith.

Beth fyddwch chi'n ei wneud?

Bydd bod yn gyfrifol am y tîm Ymgynghori a’i arwain yn rhan ganolog o’r swydd hon, gan ganolbwyntio’n benodol ar y meysydd Newid yn yr Hinsawdd a Chroeso i Bawb (Amrywiaeth a Chynhwysiant).

Wrth arwain, cefnogi ac ysbrydoli ein timau amrywiol o bobl, byddwch yn gosod y cywair a’r cyfeiriad ac yn helpu i gyflwyno’r Strategaeth ar gyfer Cymru, ac ychwanegu lefel ychwanegol o arbenigedd yn y maes busnesau ymwelwyr a datblygu cefnogaeth. Mae’r Rhaglen Lywodraethu a’r fframwaith deddfwriaethol yng Nghymru, yn cynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn alluogwyr ar gyfer bwrw ymlaen â’n blaenoriaethau yng Nghymru. Byddwch yn meithrin cysylltiadau yn fewnol ac allanol, yn rhoi llais i Gymru, yn siarad gydag angerdd ac eglurder - gan wneud cysylltiadau rhwng ein blaenoriaethau strategol mewnol ac agendau a phartneriaid allanol.

Mae’n adeg dyngedfennol i’n strategaeth, sy’n ceisio cyflawni natur, hanes a harddwch i bobl Cymru a phobl sy’n ymweld â Chymru

Am bwy ydym ni'n chwilio?

Cyflwynwch dystiolaeth o'r canlynol yn eich CV a llythyr eglurhaol -

• Yn arweinydd staff a gwirfoddolwyr rhagorol
• Hanes blaenorol o lwyddiant mewn amgylchedd aml-safle sydd ar wasgar yn ddaearyddol, ac yn y maes busnesau ymwelwyr a datblygu cefnogaeth o fewn y sector diwylliant a threftadaeth
• Yn meddwl yn strategol ac yn gallu rhoi’r strategaeth sefydliadol yn ei chyd-destun i greu agenda gysylltiedig a pherthnasol i Gymru.
• Yn llais ac yn ddylanwadwr allanol, sy’n gallu hyrwyddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, deall ei hagenda yng nghyd-destun cenedl ddatganoledig Cymru a’i gosod o fewn llywodraeth y DU, diwydiant a chyrff perthnasol
• Creu, dirprwyo a chyflawni i sicrhau bod ein dyfodol yn cael ei ddiogelu
• Cysylltiad â’n hachos a’n diben - i ddiogelu a gofal am leoedd fel y gall pobl a natur ffynnu

Sut i wneud cais