Menter Casnewydd

Uwch-Weithiwr Chwarae - Clybiau Sbort a Sbri

Cyflogwr:
Menter Casnewydd
Cyflog:
£21,000 pro rata
Lleoliad:
Casnewydd
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
29/01/2023
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Contract Dim Oriau
16 awr wythnos, oriau craidd [Dydd Llun - Dydd Gwener - 14.00-18.00],
Cyflog £21,000 Pro rata,
Gwyliau 24 diwrnod (pro rata) o wyliau ar ben Gwyliau Banc statudol

Mae Menter Iaith Casnewydd yn chwilio am Uwch-Weithiwr Chwarae i weithio yn ei Clybiau Sbort a Sbri.

Pwrpas y swydd:

• Datblygu a chynnal amgylchedd chwarae cyfoethog, effeithiol, hyblyg ac ysgogol
• Goruchwylio cynllunio ar gyfer chwarae plant a phobl ifanc
• Goruchwylio systemau rheoli budd risg sy’n effeithiol
• Sicrhau cydymffurfiad â’r rheoliadau ar ofal dydd, gan gyfeirio at y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.

Prif ddyletswyddau

• Sicrhau’r ddarpariaeth o amgylchedd chwarae cyfoethog, effeithiol, hyblyg ac ysgogol, lle gall y plant chwarae’n rhydd yn ôl yr hyn a ddarperir.
• Cydlynu a sicrhau y cesglir y plant o'r ysgol/ion.
• Goruchwylio cynllunio a pharatoi’r gweithgareddau chwarae, paratoi’r ardal chwarae a’r adnoddau, a fydd yn ateb eu hanghenion chwarae unigol.
• Meithrin perthnasoedd effeithiol ac onest gyda phlant a phobl ifanc, a’u rhieni/gofalwyr.
• Sicrhau bod asesiadau risg yn cael eu cynnal, a lle bo’n briodol yn cynnwys ymgymryd ag asesiadau risg: budd ar chwarae plant a phobl ifanc a chefnogi staff yn y broses hon.
• Creu cysylltiadau â’r gymuned ehangach er mwyn rhoi amryw o gyfleoedd i blant a phobl ifanc a chefnogi’r dealltwriaeth o hawl plant i chwarae.
• Dilyn y canllawiau a’r gweithdrefnau ar Ddiogelu fel yr argymhellir gan yr awdurdod sy’n cofrestru
• Dilyn ac adolygu polisïau a gweithdrefnau’r Clwb, gan gynnwys diogelu, iechyd a diogelwch, ymddygiad, gweithdrefnau brys, a chyfrinachedd fel y cymeradwyir gan yr awdurdod sy’n cofrestru.
• Sicrhau bod staff yn dilyn, ac yn ymgysylltu â’r polisïau a’r gweithdrefnau, a’u hadolygu.
• Sicrhau y goruchwylir y plant a’r bobl ifanc yn briodol drwy gydol y sesiynau.
• Gweinyddu Cymorth Cyntaf fel y bo’n gymwys.
• Sicrhau y cesglir y plant a’r bobl ifanc gan rieni/gofalwyr yn gweithio o fewn y canllawiau polisi.
• Sicrhau y darperir ystod o opsiynau bwyd a diod yn unol â’r polisïau a’r gweithdrefnau.
• Unrhyw ddyletswydd arall perthynol i’r swydd ar gais y pwyllgor/perchennog/rheolwr.


Mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol dielw sydd â’r nod o gynyddu defnydd y Gymraeg gan blant ac oedolion Casnewydd ac i alluogi pobl Casnewydd i fyw a gweithio yn y Gymraeg.

Mae Menter Iaith Casnewydd wedi ymrwymo i gefnogi egwyddorion cyfle cyfartal ac yn cydnabod manteision denu, cadw ac ysgogi gweithlu amrywiol a chynrychioliadol.

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad a manyleb person

Gwiriad dilys, manylach y GDG yn hanfodol

Sut i wneud cais