Grwp Llywio Canolfan Gyfraith y Gogledd

Cydlynydd Brysbennu

Cyflogwr:
Grwp Llywio Canolfan Gyfraith y Gogledd
Cyflog:
£21,500.00 y flwyddyn (£12,900.00 pro rata), 0.6 FTE (21 awr yr wythnos).
Lleoliad:
Cyffordd Llandudno, gyda rhywfaint o deithio i’r ardal.
Dyddiad Cau:
08/02/2023
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm bach, ymroddedig a medrus sy’n cynllunio ac yn darparu gwasanaeth newydd i bobl Gogledd Cymru. Rydym yn chwilio am Gydlynydd Brysbennu sy’n siarad Cymraeg ac sydd â’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i wneud y canlynol:

• darparu gwasanaeth cyfeirio i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n ceisio cyngor cyfreithiol ar faterion sy’n ymwneud â thai a cham-drin domestig.
• darparu gwasanaeth brysbennu effeithiol ar gyfer cleientiaid Canolfan y Gyfraith
• Creu cysylltiadau cryf a llwybrau atgyfeirio rhwng sefydliadau yn y sector cyfreithiol a’r sector cynghori ledled Gogledd Cymru.
• Cynorthwyo gyda hyfforddi a chefnogi tîm o wirfoddolwyr medrus i helpu i ddarparu gwasanaeth brysbennu effeithiol.

Bydd y Cydlynydd Brysbennu yn rôl allweddol yng Nghanolfan Gyfraith y Gogledd. Deiliad y swydd fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer darpar gleientiaid, gan nodi’r broblem maent yn ceisio ei datrys a materion cyfreithiol cysylltiedig, gwneud y gwaith brysbennu cychwynnol a lle bo’n briodol, trefnu apwyntiadau gyda chyfreithwyr Canolfan Gyfraith y Gogledd a/neu gyfeirio achosion at sefydliadau allanol.

Mae Canolfannau Cyfraith yn llefydd deinamig a chyffrous i weithio ynddyn nhw, ac mae sefydlu Canolfan Gyfraith yn brosiect heriol, cyffrous ac uchelgeisiol. Mae ein tîm cyfreithiol, sydd newydd ei benodi, ynghyd â Chydlynydd Brysbennu penodedig, yn ymuno â Rheolwr y Ganolfan i gynllunio ac i gyflwyno gwasanaeth newydd. Bydd deiliad y swydd yn cynnig cyngor cyfreithiol a chynrychiolaeth arbenigol i'n cleientiaid. Byddant hefyd yn gweithio ar y cyd i ddatblygu partneriaethau gyda sefydliadau lleol yn y sectorau cyfreithiol a chynghori, ymateb i faterion lleol, dylanwadu ar bolisi, a chryfhau gwybodaeth gymunedol am hawliau cyfreithiol.

Fel sefydliad, rydym wedi ymrwymo i gyfiawnder cymdeithasol ac i rymuso pawb. Rydym yn cydnabod gwerth safbwyntiau amrywiol yn ein gwaith ac yn annog ceisiadau gan bobl o bob cefndir, cymuned, hunaniaeth a phrofiad, gan gynnwys y rhai sydd â phrofiad personol o'r mathau o faterion y mae Canolfannau Cyfraith yn ceisio mynd i’r afael â nhw. Rhowch wybod i ni os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch fel rhan o’r broses recriwtio.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda ni ond nad ydych chi’n siŵr am y swyddi sy’n cael eu hysbysebu, eisiau gwirfoddoli, neu drafod y posibilrwydd o weithio gyda ni yn y dyfodol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

Sut i wneud cais