S4C

Pennaeth Marchnata

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerfyrddin (gyda gweithio ‘hybrid’ a theithio i leoliadau eraill)
Dyddiad Cau:
06/01/2023
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
PWRPAS Y SWYDD 

Mae S4C yn chwilio am Bennaeth Marchnata i ymuno ar adeg hollbwysig i’r gwasanaeth. Mae hon yn rôl gyffrous bydd yn arwain a datblygu tîm talentog a brwdfrydig i ddarparu strategaeth marchnata i drawsnewid ein dull gweithredu mewn ecosystem ddigidol.

Byddwch yn cydweithio â'r tîm cynnwys a chyhoeddi i helpu tyfu ein cynulleidfa drwy strategaeth marchnata fydd yn adeiladu ein delwedd ein cynnwys ân frandiau mwyaf.

PRIF DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU

• Datblygu'r strategaeth farchnata uchelgeisiol ar gyfer marchnadoedd y Gymru, DU a thu hwnt i ddenu cynulleidfa i'r sianel a chynyddu ymwybyddiaeth o wasanaeth S4C.
• Gosod ton a llais negeseuon y gwasanaeth a phortreadu gwerthoedd sefydliad S4C.
• Sefydlu perthynas â chyfryngau, datblygu cynlluniau marchnata strategol ac ymdrin â materion cysylltiadau cyhoeddus sy'n codi'n fewnol neu'n allanol.
• Trawsnewid gweithgareddau marchnata S4C i gefnogi strategaeth newydd y sefydliad.
• Asesu llif gwaith yr adran i sicrhau effeithiolrwydd er mwyn gwireddu strategaeth S4C.
• Datblygu strategaethau a thactegau cynulleidfaoedd aml-lwyfan sy'n seiliedig ar fewnwelediadau dwfn a dealltwriaeth o'r amgylchedd i newid canfyddiadau'r cynulleidfaoedd.
• Creu strategaeth a rhwydwaith o bartneriaethau ac asiantau a rheoli ein perthnasau allanol i wasanaethu ein cynllun marchnata a chyfathrebu i ein cynulleidfa.
• Arwain gyda meddylfryd o weithredu yng nghyswllt tirwedd ddigidol i ymgysylltu â chynulleidfaoedd ar gyfer hyrwyddo effeithiol ac effeithlon ar draws llwyfannau rhanddeiliaid a chynulleidfaoedd.
• Gweithio'n agos gydag arweinwyr amrywiol ar draws S4C i sicrhau ein bod yn targedu'r gynulleidfa gywir, bod gennym y negesau cywir, y siwrne gywir a'r cynlluniau marchnata cywir i sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o berfformiad ar draws pob cam o'n hallbwn gan dyfu ein brandiau a'n cynulleidfa.
• Creu a gweithredu cynllun blynyddol marchnata i gynnwys ymgyrchoedd tymhorol a chynnwys a rheoli ymgyrch brand S4C.
• Goruchwylio'r gwaith o weithredu ymgyrchoedd sy'n ymgorffori egwyddorion cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu marchnata er mwyn cynyddu'r holl sianelau sydd ar gael i ymgysylltu â chynulleidfaoedd a rhanddeiliaid.
• Datblygu prosesau a llywodraethu i gefnogi ac ysgogi atebion arloesol, tactegau digidol ac ymgysylltu aml-blatfform.
• Defnyddio data a mewnwelediad i lywio'r broses o wneud penderfyniadau a datblygu ‘suite’ o adroddiadau dadansoddi i sicrhau gwelliant parhaus.
• Atebol am gyllideb Marchnata gan sicrhau bod y cynllun blynyddol yn cael eu cyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb.
• Defnyddio data a mewnwelediad i lywio'r broses o wneud penderfyniadau.
• Dylanwadu systemau gweithredol er mwyn sicrhau fod timau o fewn yr adran yn cydweithio yn effeithiol.
• Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill.

Fel Rheolwr byddwch yn:
• sicrhau bod cyflawni ein strategaeth yn ganolog i waith y tîm;
• arwain, rheoli ac ysgogi eich tîm, gan ddarparu cyfeiriad, amcanion clir ac adborth adeiladol ac ystyrlon;
• cyfathrebu yn effeithiol a gweithio’n agos gyda’ch cydweithwyr ag eraill i sicrhau ein bod yn gwireddu ein hamcanion corfforaethol a rhagoriaeth greadigol gan sicrhau ein bod yn gweithredu yn effeithiol ac yn unol â’n hymrwymiadau strategol.
• adolygu a monitro’r gwaith a gwirio ei ansawdd gan sicrhau targedau ac arweiniad clir gan sicrhau cefnogaeth bwrpasol er mwyn sicrhau safon a datblygiad perfformiad;
• creu amgylchedd sy’n cefnogi perfformiad uchel, arloesedd, cydweithio, llesiant, datblygu, ymgysylltu a grymuso staff;
• arwain a rheoli newid gwasanaeth a gwelliant parhaus;
• sicrhau lles y staff dan eich goruchwyliaeth, yn cymryd cyngor pwrpasol gan eich rheolwr llinell neu yr adran Adnoddau Dynol fel yr angen;
• sicrhau diwylliant cadarnhaol a chreu amgylchedd sy’n cefnogi perfformiad uchel, arloesedd, cydweithio, llesiant, datblygu, ymgysylltu a grymuso staff;
• sicrhau bod y staff o dan eich goruchwyliaeth yn gweithio bob amser yn unol â pholisïau a gweithdrefnau S4C gan gynnwys Polisïau Iechyd a Diogelwch, Diogelu data, Cyllid, Rheoli Risg, Cyfle Cyfartal & Chynhwysiant, a materion cyflogaeth;​
• byw a hybu gwerthoedd S4C.

Byddwch hefyd yn:
• Ymwybodol o strategaeth S4C, a sicrhau eich bod yn cymryd cyfrifoldeb personol i ddilyn ein holl bolisïau a gweithdrefnau yn ôl y gofyn sy’n cynnwys gweithio o fewn canllawiau Iechyd a diogelwch, amrywiaeth a chynhwysiant, gwarchod data, canllawiau ariannol ac yn y blaen.
• Cyfrannu mewn ffordd bositif tuag at ddiwylliant a chyflawni strategaeth S4C.
• Cydweithio gyda’ch rheolwr llinell a bod yn rhagweithiol wrth reoli a datblygu eich perfformiad eich hun.
• Sicrhau eich bod yn gweithio mewn ffordd gadarnhaol, gydweithredol, draws-sefydliadol, sy’n datblygu gwasanaethau gwych i’n gwylwyr ar bob platfform ac yn sicrhau amgylchedd gwaith cadarnhaol, egnïol a chynhwysfawr sy’n trin pawb gyda pharch.

Sut i wneud cais

  • Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 ar ddydd Gwener 6 Ionawr 2023 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.
    Nid ydym yn derbyn CV.
    Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.


  • Gwefan: