Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Gweithredwr Rheoli Brys 999

Cyflogwr:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£22,981
Lleoliad:
Bridgend
Dyddiad Cau:
16/12/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

A ydych yn chwilio am swydd ystyrlon a phwrpasol lle y gallwch helpu rhywun sydd mewn angen? Ymunwch â'r Gwasanaethau Tân ac Achub ar y Cyd Rheoli Tân. Mae'r Ganolfan Reoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi galwadau brys a symud adnoddau a rheoli digwyddiadau ar gyfer Gwasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae'r rôl yn darparu cyfle rhagorol i gefnogi'r cyhoedd a chymunedau drwy ateb a thrin galwadau brys 999 yn broffesiynol, ysgogi teclynnau, swyddogion ac adnoddau arbenigol i gefnogi'r ymateb effeithiol i argyfyngau - nid oes unrhyw ddwy alwad yr un fath ac nid oes dau ddiwrnod yr un fath drwy ateb a thrin galwadau brys 999 yn broffesiynol, ysgogi teclynnau, swyddogion ac adnoddau arbenigol i gefnogi'r ymateb effeithiol i argyfyngau - nid oes unrhyw ddwy alwad yr un fath ac nid oes dau ddiwrnod yr un fath.

Y Swydd :

Rydym yn chwilio am Weithredwyr Rheoli ymroddedig a brwdfrydig i weithio fel rhan o'n tîm deinamig i helpu i gefnogi gwasanaeth 999 a gweithio i werthoedd a safonau ymddygiad y Gwasanaeth Tân ac Achub. Bydd angen i chi allu delio ag aelodau o'r cyhoedd sydd mewn trallod er mwyn casglu gwybodaeth briodol a manwl. Mae sgiliau bysellfwrdd rhagorol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon am y bydd angen i chi gofnodi gwybodaeth gywir yn gyflym, gan deipio o leiaf 35 gair y funud. Mae angen i chi fod yn hynod o broffesiynol ac yn wrandäwr da, a bydd arnoch angen sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i sgwrsio'n gwrtais dros y ffôn. Mae'n hanfodol eich bod yn gallu dilyn prosesau a gweithdrefnau ac aros yn dawel o dan bwysau parhaus a gweithio fel rhan o dîm bach. Pryd y byddwch yn gweithio? Mae'r Rheolaeth yn rhedeg 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, a bydd pob patrwm shifftiau treigl fel arfer yn cynnwys gweithio cyfuniad o shifftiau dydd a nos (yn cynnwys shifftiau ar y penwythnos, adolig a Gwyliau Banc).

Nodwch: nid yw rôl diffoddwr tân yr ystafell reoli yn darparu llwybr gyrfa i rôl diffoddwr tân amser cyflawn neu ar alwad.

MAE FFURFLENNI CAIS A PHECYNNAU GWYBODAETH I YMGEISWYR ar gael i'w lawrlwytho heddiw!

Amserlen yr Asesiadau

Dyddiad Cau ar gyfer Ffurflenni Cais: 16 Rhagfyr 2022 5pm

Profion Gallu: Yr wythnos sy'n dechrau ar 16 Ionawr 2023

Y Cam Dethol: Yr wythnos sy'n dechrau ar 30 Ionawr 2023

Archwiliadau Meddygol: Fetio ac archwiliadau meddygol, i'w gadarnhau

Sylwer: Mae'n ofynnol i bob aelod o staff yn Nhîm y Ganolfan Rheoli Tân basio proses fetio Heddlu De Cymru (Fetio Unigolion Nad Ydynt yn Heddweision (NPPV)) cyn cael ei benodi. Mae'r lefel fetio hon yn arfer cyffredin ac yn ofyniad ar gyfer unrhyw un sydd â mynediad corfforol neu o bell at adeiladau neu wybodaeth yr heddlu. Mae'r holl ddogfennau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac rydym yn croesawu gohebiaeth yn y ddwy iaith. Credwn yng ngwir werth gweithlu amrywiol, ac anogwn geisiadau o bob sector yn y gymuned.

Sut i wneud cais

  • Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â phrofiad a chymwysterau priodol yn ôl amlinelliad y Fanyleb Person.

     

    Dylid llenwi Ffurflenni Cais ar-lein trwy ein system e-recriwtio, y gellir ei chyrchu trwy ein gwefan: https://www.decymru-tan.gov.uk/gweithio-gyda-ni/swyddi-diweddaraf/.


  • Gwefan: