Prifysgol Caerdydd

Gweinyddydd Cefnogaeth Academaidd

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£23,715 - £27,929 y flwyddyn (Gradd 4)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
05/12/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Weinyddydd Cefnogaeth Academaidd i ddarparu gwasanaeth gweinyddol llawn i Ysgol y Gymraeg gan ganolbwyntio ar faterion academaidd megis ysgoloriaethau, derbyn, cofrestru, asesu ac adborth a graddio. Bydd y rôl hefyd yn gyfrifol am fod yn bwynt cyswllt rhwng yr Ysgol a Thîm Marchnata, Cyfathrebu a Recriwtio y Coleg, a bod yn Swyddog Marchnata a Gweinyddu i Gynllun Sabothol y Gymraeg.
 
Dyletswyddau Allweddol
 • Gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Academaidd i ddarparu gwasanaeth gweinyddol i'r Ysgol mewn gweithgareddau sy'n ymwneud â myfyrwyr gan gynnwys:
  • ysgoloriaethau,
  • derbyn,
  • cofrestru,
  • asesu,
  • adborth (gan gynnwys NSS,)
  • graddio,
  • materion myfyrwyr ôl-raddedig.

 

 • Bod yn gyfrifol am gynhyrchu, cynnal a chadw a diweddaru llawlyfrau myfyrwyr
 • Bod yn gyfrifol am gynhyrchu deunyddiau marchnata er mwyn denu diddordeb gan ymstrestrwyr ar gyrsiau a digwyddiadau amrywiol.
 • Cyd-weithio gyda adranau/ timau/ rhwydweithiau eraill sy’n fewnol i’r Brifysgol er mwyn gallu gwneud penderfyniadau a chynghori ar faterion.
 • Bod yn gyfrifol am weinyddu modiwlau annibynnol yr Ysgol, gan gynnwys cydlynu’r ddarpariaeth i fyfyrwyr rhyngwladol a rhaglen Cymraeg i Bawb.
 • Bod yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr gan gynnwys sesiynau sefydlu a gweithgareddau ymgysylltu
 • Bod yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau ar gyfer darpar fyfyrwyr megis; Diwrnodau Agored, Diwrnodau Ymweld, sesiynau ymgysylltu â hynny’n unol â chynllun gweithredu'r strategaeth recriwtio/ymgysylltu yr ysgol a’r coleg.
 • Bod yn gyfrifol am flaenoriaethu llwyth gwaith yn annibynnol a gweithio heb oruchwyliaeth er mwyn sicrhau cwrdd â terfynau amser penodol.
 • Cydlynu gweithgareddau profiad gwaith myfyrwyr israddedig trwy;
  • feithrin partneriaethau gyda chyflogwyr er mwyn cynnig profiadau gwaith o ansawdd i fyfyrwyr,
  • cydweithio gyda Swyddog Cyflogadwyedd er mwyn creu llawlyfr profiad gwaith ar gyfer cyflogwyr,
  • ysgogi syniadau a sbarduno myfyrwyr i ymgymryd â phrofiadau gwaith sy’n cyd-fynd ac amcanion strategaeth y Brifysgol (Ffordd Ymlaen),
  • monitro a gwerthuso'r profiadau hynny.
 • Darparu cyswllt rhwng yr Ysgol a Thîm Marchnata a Chyfathrebu y Coleg
 • Bod yn Swyddog Marchnata a Gweinyddu i Gynllun Sabothol y Gymraeg, gan gynnwys:
  • cydlynu prosesau recriwtio a chofrestru ymarferwyr y Cynllun Sabothol yn y tair canolfan (Caerdydd, Morgannwg a Gwent) a bod yn gyswllt gweinyddol rhwng y tair canolfan, Llywodraeth Cymru a’r ymarferwyr,
  • rheoli gwasanaethau proffesiynol pob cyfarfod a phwyllgor yn ymwneud â’r Cynllun Sabothol:  trefnu cyfarfodydd, creu agendâu, drafftio a rhannu cofnodion,
  • bod yn gyfrifol am farchnata’r Cynllun Sabothol ar ran y tair canolfan (Caerdydd, Morgannwg a Gwent).
 • Cynrychioli'r Ysgol y tu allan i'r Brifysgol fel y bo gofyn
 • Casglu a defnyddio data a systemau data er mwyn gwneud penderfyniadau da.
 • Cynorthwyo cydweithwyr pan fydd y llwyth gwaith yn drwm, ac yn ystod gwyliau a chyfnodau o absenoldeb.

Dyletswyddau Cyffredinol
 • Sicrhau bod dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfrinachedd yn berthnasol wrth ymgymryd â phob dyletswydd.
 • Cadw at bolisïau'r Brifysgol ynghylch Iechyd a Diogelwch a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth.
 • Gwneud dyletswyddau eraill o bryd i'w gilydd nad ydynt wedi'u cynnwys uchod, ond a fydd yn gyson â'r rôl.
 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein
rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Sut i wneud cais

 • Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i'r ddolen isod :
   
  Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.
   
  Disgwylir cyfweld ar ddydd Gwener, 16 Rhagfyr 2022


 • Gwefan: