Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Athro/Athrawes Cymraeg

Cyflogwr:
Ysgol Uwchradd Aberhonddu
Cyflog:
Prif Raddfa (ynghyd â Lwfans Recriwtio a Chadw 12 mis £250 y mis am 1 flwyddyn)
Lleoliad:
Ysgol Uwchradd Aberhonddu
Dyddiad Cau:
01/12/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae Ysgol Uwchradd Aberhonddu ar daith. Rydyn ni’n ysgol fach ag uchelgais mawr wedi’i lleoli yn ysblander Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Yn dilyn arolwg heriol gan Estyn yn 2018, mae’r bwrdd llywodraethol ac arweinwyr yr ysgol yn benderfynol o ddatblygu’r ysgol yn un o ysgolion uwchradd flaenaf Cymru. Mae'r ysgol yn gwella ar gyflymder. Ar ôl symud i adeilad newydd sbon gwerth miliynau o bunnoedd, hoffai’r ysgol ychwanegu at gapsiti Maes Dysgu a Phrofiad Cymraeg. Mae'r ysgol yn falch o fod yn ysgol ddwyieithog ac yn dymuno apwyntio arbenigwr Cymraeg Iaith 1af i dîm addysgu'r ysgol.

Sylwch mai swydd ran amser yw hon yn y lle cyntaf, ond rhagwelir y gallai hyn gynyddu wrth i niferoedd barhau i dyfu. Bydd y penodiad hwn yn ychwanegiad pwysig i’r ysgol ac yn parhau i hybu’r Gymraeg o fewn yr ysgol a’r gymuned ehangach.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â’r ysgol ar adeg bwysig o wella. Mae'n hanfodol bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus y cymhelliant a'r penderfyniad angenrheidiol i gefnogi'r ysgol i gyrraedd y brig.

Datganiad Diogelu: Mae Ysgol Uwchradd Aberhonddu wedi ymrwymo i ddiogelu ac i hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion yn agored i niwed ac mae disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymrwymiad hwn. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob grŵp a chefndir, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsrywioldeb, oedran, anabledd, tuedd rhywiol neu grefydd.

Sut i wneud cais

  • Ewch i wefan yr ysgol (www.brecon-hs.powys.sch.uk) i ddarganfod mwy. Gofynnir i bob ymgeisydd lenwi ffurflen gais yn amlinellu pam mae eu sgiliau, profiad a galluoedd yn eu gwneud yn addas ar gyfer y swydd hon. Os hoffech gysylltu â’r ysgol i drafod y cyfle hwn mae croeso i chi gysylltu â ni.

     

    Ebostiwch: mcoleman@brecon-hs.powys.sch.uk am becyn cais


  • e-bost:
  • Gwefan: