Llywodraeth Cymru

Cadeirydd - Cyngor y Celfyddydau Cymru

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
£43,810. Bydd gan y Cadeirydd hawl hefyd i gostau teithio a threuliau rhesymol eraill o fewn terfynau y cytunwyd arnynt.
Lleoliad:
Cynhelir cyfarfodydd ar-lein, yn Swyddfeydd CCC ym Mae Caerdydd ac mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Mae ymateb y Cyngor i Covid-19 yn golygu bod cyfarfodydd ar-lein yn fwy tebygol yn y tymor byr i'r tymor canolig.
Dyddiad Cau:
12/12/2022
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Ariennir Cyngor y Celfyddydau yn bennaf drwy gymorth grant gan Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn elusen gofrestredig o dan y Gyfraith Elusennol ac mae'n un o bedwar Dosbarthwr y Loteri yng Nghymru.

Mae'r Cadeirydd yn atebol i Weinidog(ion) Llywodraeth Cymru a gellir ei ddwyn i gyfrif hefyd gan Senedd Cymru / Welsh Parliament. O dan amgylchiadau arferol, rhaid i’r Cyngor a’r Gweinidog gyfathrebu â’i gilydd drwy'r Cadeirydd. Rhaid i'r Cadeirydd sicrhau bod aelodau eraill y Cyngor yn cael gwybod am unrhyw gyfathrebu o’r fath.

Mae'r Cadeirydd yn gyfrifol am sicrhau bod polisïau a gweithredoedd y Cyngor yn cefnogi polisïau strategol ehangach y Gweinidog, a bod y Corff yn gwneud ei waith ag uniondeb. Lle bo hynny’n briodol, rhaid i'r Cadeirydd drefnu bod y polisïau a'r gweithredoedd hyn yn cael eu cyfathrebu a’u rhannu â phob rhan o’r Corff.

 

Mae gan y Cadeirydd gyfrifoldebau penodol fel arweinydd am:

 

 • lunio strategaethau'r Cyngor;

 • sicrhau bod y Cyngor, wrth wneud penderfyniadau, yn ystyried mewn ffordd briodol ofynion statudol a rheolaeth ariannol a'r holl ganllawiau perthnasol gan gynnwys canllawiau a ddarperir gan Weinidogion Cymru;

 • datblygu perthynas gref ac effeithiol â’r Cyngor a'r sector ehangach.

 • goruchwylio cynnydd cyffredinol tîm uwch arweinwyr Cyngor Celfyddydau Cymru, gan gynnwys y Prif Weithredwr.

 • hyrwyddo defnydd darbodus, effeithlon ac effeithiol o staff ac adnoddau eraill;

 • sicrhau safonau uchel o reoleidd-dra, uniondeb a llywodraethiant; a

 • cynrychioli barn y Cyngor gerbron y cyhoedd.

 

Rhaid i'r Cadeirydd hefyd:

 

 • sicrhau bod holl aelodau'r Cyngor yn cael eu briffio'n llawn ar delerau eu hapwyntiad ac ar eu dyletswyddau, eu hawliau a'u cyfrifoldebau;

 • arwain y cyngor i ehangu mynediad a chreu sector a sefydliad Celfyddydau cynhwysol, yn unol â Chynllun Gweithredu Cyngor Celfyddydau Cymru ar Ehangu Ymgysylltiad a Chynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru, y Fframwaith Gweithredu ar Anabledd a’r Cynllun Gweithredu LHDTQ.

 • goruchwylio pob rhan o’r broses Adolygu Buddsoddiant a’r newid i'r model diwygiedig.

 • sicrhau bod holl aelodau'r Cyngor yn cael hyfforddiant priodol, gan gynnwys ar ofynion elusennau a chyrff sector cyhoeddus o ran rheolaeth ariannol a pharatoi adroddiadau ac ar y gwahaniaethau a allai fodoli rhwng ymarfer yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus;

 • sicrhau bod y Cyngor yn meddu ar y cydbwysedd sgiliau sy'n briodol i gyfarwyddo busnes y Corff;

 • pan fydd penodiadau i swyddi ar y Cyngor yn cael eu gwneud gan y Gweinidog, cynghori'r Gweinidog ar anghenion y Corff;

 • asesu perfformiad aelodau unigol y Cyngor yn unol â'r trefniadau y cytunwyd arnynt gyda'r tîm partneriaeth, ac asesu perfformiad y Prif Weithredwr.

 • sicrhau bod cod ymddygiad priodol ar gyfer aelodau'r Cyngor, gan gynnwys rheolau a chanllawiau ynghylch buddiannau a gwrthdaro buddiannau aelodau'r Cyngor.

Sut i wneud cais