Llywodraeth Cymru

Aelodau'r Cyngor - Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
Di-dâl, ond mae gan Aelodau hawl i gostau teithio a threuliau rhesymol eraill o fewn terfynau y cytunwyd arnynt.
Lleoliad:
Cynhelir cyfarfodydd ar-lein, yn Swyddfeydd CCC ym Mae Caerdydd ac mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Mae ymateb y Cyngor i Covid-19 yn golygu bod cyfarfodydd ar-lein yn fwy tebygol yn y tymor byr i'r tymor canolig.
Dyddiad Cau:
12/12/2022
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Sefydlwyd Cyngor Celfyddydau Cymru drwy Siarter Frenhinol ym 1994. Ariennir Cyngor y Celfyddydau yn bennaf drwy gymorth grant gan Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn elusen gofrestredig o dan y Gyfraith Elusennol ac mae'n un o bedwar Dosbarthwr y Loteri yng Nghymru.

Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw Cyngor Celfyddydau Cymru, ac o'r herwydd, Llywodraeth Cymru sy'n gosod yr agenda strategol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru.  Carai annog pobl i gymryd rhan egnïol yn y celfyddydau a sicrhau bod profiadau diwylliannol o'r safon uchaf ar gael i bawb yng Nghymru, waeth ble maen nhw'n byw na beth yw eu cefndir cymdeithasol.

Mae disgwyl i aelodau'r Cyngor:

 

  • Gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Cyngor a chyfrannu'n effeithiol atynt, yn enwedig o ran diffinio a datblygu ei gyfeiriad strategol, gosod a chyflawni amcanion heriol, a chefnogi polisi Llywodraeth Cymru;

 

  • Adolygu, craffu, herio a chefnogi’r Weithrediaeth;

 

  • Hyrwyddo safonau uchel o uniondeb wrth reoli arian cyhoeddus, a sicrhau bod gweithgareddau'r Cyngor yn cael eu cynnal yn effeithlon ac yn effeithiol, gan sicrhau gwerth am arian o fewn fframwaith o arfer gorau, rheoleidd-dra ac uniondeb;

 

  • Cymryd rhan yn y broses gynllunio gorfforaethol, gan gynnwys cymeradwyo cyllidebau blynyddol ar gyfer rhaglenni gweithredol a gweithgareddau corfforaethol ;

 

  • Gweithio fel rhan o Gyngor sy'n gwerthfawrogi gwahaniaeth ac yn herio ymddygiadau anymwybodol, ac

 

  • Penodi Prif Weithredwr, os oes angen, ar ôl cael sêl bendith Llywodraeth Cymru.

 

  • Cymryd rhan weithredol mewn gwaith i ehangu mynediad a chreu sector a sefydliad Celfyddydol cynhwysol yn unol â Chynllun Gweithredu Cyngor Celfyddydau Cymru ar Ehangu Ymgysylltiad a Chynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Llywodraeth Cymru, y Fframwaith Gweithredu ar Anabledd a’r Cynllun Gweithredu LHDTQ.

 

Sut i wneud cais