yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Uwch Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Cyflogwr:
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cyflog:
£12,318 yf (am 18 awr yr wythnos)
Lleoliad:
Aberhonddu, Aberdulais a Gŵyr
Dyddiad Cau:
02/10/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Crynodeb

Rydym yn awyddus i benodi arbenigwr marchnata proffesiynol a brwdfrydig i swydd ran-amser barhaol.

Byddwch yn arwain y gwaith o ddatblygu a chyflawni’r cynllun marchnata a chyfathrebu rhanbarthol ar gyfer portffolio prysur Bannau Brycheiniog a Gŵyr, gan helpu i gyflawni nodau elusennol a thargedau'r Ymddiriedolaeth, wrth gysylltu pobl â’n rhaglenni a'n lleoedd arbennig.

Byddwch yn gweithio gyda'n cydweithwyr ymgynrhori mewnol er mwyn hyrwyddo'r eiddo o fewn y portffolio, paratoi a rhannu datganiadau i'r wasg, straeon, lluniau a negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol i dyfu ein proffil, a byddwch yn cynllunio ac yn mynd i'r afael â'r gwaith o ehangu ein cwmpas i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.

Mae gennym swyddfeydd yn Aberhonddu, Aberdulais a Gŵyr. Cewch ddewis un o’r rhain fel prif swyddfa addas i chi, ond bydd angen ichi fod yn barod am rywfaint o weithio hyblyg ar draws bob un o’r lleoliadau hyn. Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais.

Sut brofiad yw gweithio yma

Byddwch yn mynd i'r afael â phortffolio mawr a byddwch yn cymryd rhan mewn ystod o brosiectau cyffrous, heriol a phwysig. Byddwch yn gweithio â thimau bywiog a chreadigol; rydym yn awyddus i benodi unigolyn sy’n mwynhau cyfathrebu syniadau newydd, sy’n weithiwr tîm brwd, ac sydd hefyd yn meddu ar y profiad i reoli cyfathrebiadau corfforaethol, wrth weithio at agenda marchnata a chyfathrebu Cymru ac yn genedlaethol. Bydd y swydd yn addas i unigolyn sy’n mwynhau amrywiaeth, hyblygrwydd ac ymgysylltu ag ystod eang o bobl. Os ydych chi’n frwd dros natur, diwylliant, hanes a chreadigrwydd, rydym eisiau clywed gennych chi.

Eich gwaith

Wrth sicrhau bod proffil yr holl eiddo yn ddiddorol, hygyrch ac yn ddwyieithog, byddwch yn gyfrifol am gyfryngau cymdeithasol, lluniau a rhannu gwaith ein tîm portffolio gyda chydweithwyr mewnol yn ogystal â chysylltiadau, a'r wasg ranbarthol/cenedlaethol.

Rydym yn chwarae ein rhan yng ngwaith hynod bwysig Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru wrth fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd. Byddwch yn cynorthwyo’r timau i gyflwyno neges ein gwaith i’r cyhoedd yn ehangach, naill ai drwy'r cyfryngau cymdeithasol neu drwy syniadau arloesol y gellir eu defnyddio ar y safle.

Bydd y rôl yn addas i unigolyn creadigol sydd â dealltwriaeth dda o’r cyfryngau, sy'n meddu ar brofiad mewn cysylltiadau cyhoeddus a gyda’r wasg neu amgylchedd marchnata digidol.

Y Pecyn

Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.

Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:

  • Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd
  • Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
  • Mynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)
  • Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenolSut i wneud cais