Coleg Cambria

Darlithydd mewn Cymraeg i Oedolion

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£24.46 - £35.17 yr awr yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Lleoliad:
Amrywiol
Dyddiad Cau:
14/10/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...

Y Math o Gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Awst 2023 - Rhan Amser (patrymau gwaith amrywiol ar gael)

Cyflog: £24.46 - £35.17 yr awr yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Mae Coleg Cambria yn chwilio am sawl Darlithydd mewn Cymraeg i Oedolion i ddarparu amrywiaeth o gyrsiau Cymraeg i oedolion ar draws y Gogledd Ddwyrain.

Eich cyfrifoldeb fel Darlithydd Cymraeg i Oedolion bydd darparu cyrsiau ar bob lefel ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn rhithiol ac yn y dosbarth.

Gofynion Hanfodol

Gydag o leiaf cymhwyster lefel 4 neu gyfwerth
Gyda chymhwyster dysgu neu'n foldlon gweithio tuag ato
Rhaid gallu cyfathrebu a chyflwyno dysgu’n rhugl trwy gyfrwng y Gymraeg
Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill, ac yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt hefyd.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’ yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo lles yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Yn dibynnu ar y swydd y byddwch yn gwneud cais amdani ac os ydych yn llwyddiannus, efallai bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd pe byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon.

Sut i wneud cais