Llywodraeth Cymru

AELODAU - AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
£4,738 ynghyd â threuliau rhesymol
Lleoliad:
Aberhonddu neu trwy Teams
Dyddiad Cau:
10/10/2022
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG

AELODAU

Tâl - £4,738 ynghyd â threuliau rhesymol – o leiaf 44 diwrnod y flwyddyn

A allwch gyfrannu at warchod ein tirwedd a’n natur werthfawr, hyrwyddo cyfleoedd i bawb fwynhau, a helpu i gynnal bywyd cymdeithasol ac economaidd ei chymunedau? Allwch chi helpu ystod ehangach o bobl i fwynhau’r cyfan sydd gan y Parc i’w gynnig? Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu i lunio dyfodol Bannau Brycheiniog a helpu’r Awdurdod i redeg yn effeithiol?

Rydym yn chwilio am unigolion angerddol a thalentog i helpu i roi arweiniad effeithiol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi ymwneud ag Awdurdod/bwrdd sector cyhoeddus o’r blaen; rydym yn croesawu ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd os oes gennych y sgiliau rydym yn chwilio amdanynt.

Croesewir ac anogir ceisiadau gan drawstoriad amrywiol o gymdeithas. Rydym yn sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd neu ymlyniad crefyddol. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Sut i wneud cais