CITB

Uwch Gyfieithydd

Cyflogwr:
CITB
Cyflog:
£31,575 y flwyddyn
Lleoliad:
Gweithio gartref
Dyddiad Cau:
07/10/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae CITB yn awyddus i recriwtio cyfieithydd profiadol i weithio gyda’n Cynghorydd Polisi Iaith Gymraeg a’r tîm ehangach yng Nghymru. Hon yw’r unig rôl sydd wedi’i neilltuo’n benodol i gyfieithu yn y sefydliad, felly, bydd disgwyl i chi gyflawni cyfieithiadau i safon uchel ac yn aml, bydd rhai ohonynt yn dechnegol eu natur. Yn ogystal â rheoli eich llwyth gwaith eich hun ar gyfer ceisiadau cyfieithu, byddwch hefyd yn gyfrifol am oruchwylio’r berthynas o ddydd i ddydd gyda’n hasiantaeth gyfieithu allanol i sicrhau bod yr holl ofynion cyfieithu’n cael eu cyflawni’n brydlon ac yn gywir.

Mae’r gofynion hanfodol yn cynnwys:

• Profiad blaenorol o gyfieithu’n broffesiynol
• Profiad o ddefnyddio meddalwedd cof cyfieithu, Trados yn ddelfrydol
• Meddu ar aelodaeth sylfaenol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu fod yn barod i weithio tuag ati
• Dealltwriaeth hyderus o nodweddion naturiol, gramadeg a chystrawen y Gymraeg a’r Saesneg
• Profiad o negodi terfynau amser sy’n addas i bob parti a gweithio’n effeithlon yn unol â'r rhain
• Profiad o gyfathrebu’n effeithiol â chydweithwyr mewnol ac allanol ar bob lefel
• Profiad o weithio’n annibynnol a chynllunio eich gwaith eich hun
• Profiad o weithio dan bwysau ac o fewn amserlenni tynn, a blaenoriaethu gwaith yn unol â hynny
• Deall TG a meddu ar wybodaeth ymarferol dda am becynnau Microsoft Office
• Bod yn frwdfrydig dros y Gymraeg a’i pherthnasedd a’i phwysigrwydd yn y sector cyhoeddus
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg a’r Saesneg

Cliciwch yma am y disgrifiad swydd gyda mwy o fanylion am ddyletswyddau’r rôl

Buddion:

• 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn (+ 8 gŵyl banc/cyhoeddus)
• Trefniadau gweithio hyblyg fel gweithio o adre
• Buddiannau hyblyg gan gynnwys prynu/gwerthu gwyliau, talebau gofal plant, seiclo i'r gwaith ac yswiriant
• Cynllun pensiwn
• Gostyngiadau i weithwyr
• Gwobrau gwasanaeth hir
• Cynllun cydnabyddiaeth CITB
• Rhaglen cymorth gweithwyr

Os ydych am sgwrs ynglyn â’r rôl, cysylltwch â Helen Jones Helen.jones2@citb.co.uk - 07787005811

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch eich cais, cysylltwch â'n gwasanaethau cyswllt cwsmeriaid CITB-recruitment-enquiries@gov.sscl.com or 0345 241 5364.

Cyfeiriwch at ein Fframwaith Cymhwyseddau Ymddygiadol a gwerthoedd CITB.

 

Sut i wneud cais