S4C

Swyddog Adnoddau Dynol (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£24,000 - £29,500 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
01/09/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Pwrpas S4C yw gwasanaethu’r gynulleidfa gyda chynnwys sydd yn diddanu, yn cyffroi ac yn adlewyrchu Cymru yn ei holl amrywiaeth. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mae gennym ddyletswydd i greu'r platfform ac ecosystem i sbarduno’r diwydiannau creadigol yng Nghymru i greu cynnwys uchelgeisiol ac unigryw sy’n apelio bob oedran, cefndir a gallu ieithyddol. Nod S4C yw bod yn gyrchfan ar gyfer cynnwys Cymraeg creadigol, gafaelgar a deniadol sydd ar gael i’w fwynhau ar amryw o lwyfannau yng Nghymru a thu hwnt.

Yn S4C Mae S4C yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol ar gyfer cyfnod mamolaeth 12 mis.

Mae’r adran Adnoddau Dynol yn dîm bach sy'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod gweithgareddau pobl S4C yn cael ei ddarparu mor gefnogol, effeithlon a chywir â phosibl.

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol sydd a’r gallu i ddarparu gwasanaeth cyffredinol Adnoddau Dynol i S4C. Byddwch yn gyfrifol am, ond heb fod yn gyfyngedig i reoli a chynnal system AD (Ciphr), cytundebau, polisïau, absenoldeb, recriwtio, datblygu a hyfforddiant, gweinyddu'r gyflogres, rheoli data a phob agwedd ar weinyddu sy'n ymwneud ag Adnoddau Dynol a'r Gyflogres.

Mae’r rôl yn atebol i’r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol.

Manylion Eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Rydym yn gweithredu polisi hybrid ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith hyblyg. Os hoffech mwy o wybodaeth ar hyn plîs cysylltwch ag adnoddau.dynol@s4c.cymru

Cyflog: £24,000 - £29,500 y flwyddyn

Cytundeb: 12 mis – cyfnod mamolaeth

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

 

Sut i wneud cais

 • Ceisiadau

  Os am wneud cais, dylid anfon ffurflen cais i adnoddau.dynol@S4C.cymru neu Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ erbyn 17.00 y prynhawn ar ddydd Iau 1 Medi 2022.

  Nid ydym yn derbyn CV

  Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

  Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

  Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.

  Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.


 • Gwefan: