yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ceidwad

Cyflogwr:
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cyflog:
£21,684 yf
Lleoliad:
Gwynedd
Dyddiad Cau:
14/08/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Llais ein tirluniau, hyrwyddwyr cadwraeth a’r rheiny sy’n caru popeth am yr awyr agored. Byddwch yn helpu i gadw cefn gwlad ac arfordir Prydain yn hardd. Gan weithio yn rhai o leoedd a mannau mwyaf godidog y wlad, waeth beth yw’r tywydd, bydd eich cariad tuag at yr awyr agored yn ysbrydoli eraill a byddwch yn ymdrechu i sicrhau bod tirluniau’n cael eu harddangos ar eu gorau ac yn parhau i syfrdanu ymwelwyr.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

O ddydd i ddydd, byddwch yn rhan o dîm o Geidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghraflwyn (Beddgelert), gan gyflawni gwaith cadwraeth ymarferol a chynnal a chadw ar draws yr ystad, o osod ffensys a chodi coed cerrig sych i blannu coed a rheoli rhywogaethau goresgynnol. Byddwch yn gweithio'n agos â thenantiaid ffermydd, gwirfoddolwyr a'r gymuned leol; bydd y rhan fwyaf ohonynt yn siaradwyr Cymraeg, felly mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Does dim amheuaeth y bydd yr ardal y byddwch yn gweithio ynddi yn odidog, ond gall yr amodau ar y mynyddoedd fod yn arw. Byddwch yn treulio cryn dipyn o amser yn yr awyr agored gydol y flwyddyn, felly mae’n rhaid i chi fod yn barod am bob math o dywydd, yn meddu ar brofiad da o weithio yn yr awyr agored, a bod yn wydn ac yn barod i addasu eich cynlluniau er mwyn gweithio gyda’r tywydd ar y diwrnod.

Yn dilyn arweiniad gan Gynllun Busnes yr Eiddo a Cheidwad yr Ardal, byddwch yn darparu'r tasgau ymarferol sydd eu hangen i adeiladu a chynnal amrywiaeth o lwybrau a chael mynediad i seilwaith yn Eryri, tra'n sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth ac arweiniad Iechyd a diogelwch.

Gweithio ochr yn ochr â thîm o geidwaid a gwirfoddolwyr i gyfrannu at ein rhaglen cynnal llwybrau uchelgeisiol. Byddai profiad blaenorol o weithio fel saer maen (pitsio, codi waliau cerrig sych etc.) yn fanteisiol iawn. Byddwch yn gweithio oriau hir mewn lleoliadau ynysig yn aml, felly mae angen bod yn heini ac yn gymeriad cryf i weithio mewn amgylchiadau heriol, ond mae'r wobr yn sylweddol - mynyddoedd Eryri fydd eich "swyddfa"!

Bydd gennych chi ddealltwriaeth glir o sut mae eich gwaith yn cyfrannu at strategaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol er mwyn lleihau carbon, gwrthdroi gostyngiad mewn bioamrywiaeth a sicrhau bod croeso i bawb.

Bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

- profiad o waith cadwraeth ymarferol
- brwdfrydedd dros natur, treftadaeth a'r awyr agored
- y gallu i ymgysylltu ag ymwelwyr er mwyn sicrhau eu bod yn deall gwerth eich gwaith
- cymhwysedd wrth ddefnyddio amrywiaeth o beiriannau ac offer sy'n berthnasol i weithio â cherrig a gwaith daear (e.e. bariau haearn, winshis, matogau, rhawiau, palwyr, offer arolygu etc.)
- profiad o amgylchedd mynyddig, a gwybodaeth ohono
- trwydded yrru lawn y DU.

Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil rôl llawn sydd ar ein gwefan.

Mae’r arwyddair ‘I bawb, am byth’ yn ganolbwynt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym yn gweithio’n galed i greu diwylliant cynhwysol, ble mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Mae’n bwysig bod ein pobl yn adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y cymunedau a’r cynulleidfaoedd yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, felly pan ddywedwn ni ein bod ar gyfer pawb, rydym eisiau i bawb dderbyn croeso yn ein timau hefyd.

O ba le bynnag y dewch, a waeth beth yw’ch cefndir, rydym yn awyddus i glywed gennych. Mae croeso i bawb.

Mae’r buddion o weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys:

- Gweithio hyblyg pryd bynnag y bo modd
- Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
- Mynediad am ddim i’n heiddo i chi, i’ch gwestai a’ch plant (dan 18)
- Cylin pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol

Sut i wneud cais