Cyfoeth Naturiol Cymru

Swyddog Y Goedwig Genedlaethol x 6

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
£31,490 gan godi i £34,902 dros bedair blynedd
Lleoliad:
Hyblyg
Dyddiad Cau:
03/07/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Diben y swydd:

Mae’r Goedwig Genedlaethol yn rhaglen strategol hirdymor i Gymru dan arweiniad Llywodraeth Cymru. Mae’n rhaglen ambarél y bydd gwahanol fentrau cyffrous, partneriaethau a mecanweithiau cyllido yn gweithredu oddi tani ar wahanol raddfeydd o ran gofod ac amser.

Rôl y Swyddog Cyswllt yw cefnogi rhanddeiliaid i wireddu rhaglen gyffrous Coedwig Genedlaethol Cymru a’i chanlyniadau drwy ymgysylltu, cynnig cyngor a rhoi cefnogaeth barhaus. Mae’r rôl newydd hon yn rhyngwyneb pwysig rhwng polisi, perchnogion tir ac asiantau coedwigaeth, a fydd yn hyrwyddo cynigion amrywiol ar gyfer y Goedwig Genedlaethol, cynnig cyngor arnynt a helpu i’w gweinyddu. Bydd y Swyddogion Cyswllt yn hyrwyddo manteision y Goedwig Genedlaethol ac yn mynd ati i gynghori a chyfathrebu gyda pherchnogion a rheolwyr tir i sicrhau bod y cynigion yn bodloni gofynion Safon Coedwigaeth y DU ac yn gwireddu canlyniadau’r Goedwig Genedlaethol.

Cymwysterau neu wybodaeth

1. Gwybodaeth a phrofiad o goedwigaeth/creu coetiroedd/mynediad i’r cyhoedd/ymgysylltu â chymunedau yn ystod pob cam o ddatblygu prosiect o’i gychwyn hyd ei derfyn.
2. Gallu i gyfathrebu’n effeithiol â rhanddeiliaid allanol a’r cyhoedd, gan egluro materion cymhleth ac ennyn cefnogaeth drwy ddylanwadu.
3. Aelod o gorff proffesiynol perthnasol neu ymroddiad amlwg i’ch DPP eich hun (neu barodrwydd i ymuno).
4. Profiad clir o reoli prosiectau.
5. Gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm ac arwain grwpiau gorchwyl rhithiol.
6. Profiad o reoli materion dadleuol a chydgysylltu â chymunedau a gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd.
7. Sgiliau hunan-reoli, trefnu a rhyngbersonol cryf ac effeithiol.
8. Gallu i ddadansoddi gwybodaeth a sefyllfaoedd cymhleth, datrys problemau a gwneud penderfyniadau doeth.
9. Gallu i ysgrifennu dogfennau clir a chryno.
10. Sgiliau ysgrifennu cywir a rhagorol, h.y. llunio llythyrau ac adroddiadau.

Buddion:

Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a
chynlluniau aberthu cyflog.

Math o gontract:

Penodiad tymor penodol am 3 blynedd.

Sut i wneud cais