Llywodraeth Cymru

Aelodau Bwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
Caiff aelodau’r Bwrdd hawlio £198 y diwrnod os na fydd eu cyflogwr yn gallu talu am eu rôl fel rhan o’u contract cyflogaeth.
Lleoliad:
Cymysgedd o gyfarfodydd ar-lein a rhai wyneb yn wyneb. Pan fo’n briodol - ledled Cymru, gan gynnwys mewn lleoliadau gwaith ieuenctid.
Dyddiad Cau:
04/07/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:
BWRDD GWEITHREDU STRATEGAETH GWAITH IEUENCTID

Penodi Aelodau

Tâl - Caiff aelodau’r Bwrdd hawlio £198 y diwrnod os na fydd eu cyflogwr yn gallu talu am eu rôl fel rhan o’u contract cyflogaeth. Caiff treuliau rhesymol eu had-dalu.

Rhaid i chi allu ymrwymo i 12 diwrnod y flwyddyn o leiaf dros gyfnod o ddwy flynedd.

Ydych chi’n teimlo’n gryf ynghylch pŵer gwaith ieuenctid i drawsnewid bywydau ein pobl ifanc? Oes gyda chi’r sgiliau a’r profiad i hyrwyddo newid? Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn sefydlu Bwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid er mwyn adeiladu ar waith y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro, a’r argymhellion yn ei adroddiad terfynol, “Sicrhau model cyflawni cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau gwaith
ieuenctid yng Nghymru”. (https://llyw.cymru/adroddiad-bwrdd-gwaith-ieuenctid-dros-dro-maen-bryd-cyflawni-dros-bobl-ifanc-yng-nghymru-adroddiad)

Rydym am greu Bwrdd amrywiol ac, yn benodol, rydym yn croesawu ceisiadau o bob grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys menywod; pobl dan 30 oed; pobl o gefndir Du, Asiaidd ac ethnig leiafrifol; pobl anabl; a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol.

Bydd disgwyl i aelodau’r Bwrdd gefnogi’r Cadeirydd yn y broses o gyflawni cylch gwaith y Bwrdd, drwy gyfrannu arbenigedd, gweledigaeth a phrofiad, a chydweithio â rhanddeiliaid i ddatblygu cynigion i’w gweithredu sy’n sicrhau arferion gorau a gwerth am arian wrth inni ddatblygu gwasanaeth gwaith ieuenctid cynaliadwy, gan wneud yn siŵr bod y gwaith yn gydnaws â blaenoriaethau eraill y llywodraeth.
Dyma gynnig cyfle cyffrous ichi weithio gyda ni i lywio dyfodol gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Gorffennaf 2022.

Sut i wneud cais