Cyfoeth Naturiol Cymru

Aelod o'r Bwrdd (x6)

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
£350 y dydd ynghyd â threuliau rhesymol
Lleoliad:
Cymru Gyfan
Dyddiad Cau:
27/06/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:
Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am chwe aelod ar gyfer Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) – allech chi fod yn un o'r bobl rydyn ni'n chwilio amdano? Ydych chi'n rhywun sy'n poeni am Gymru – ei hamgylchedd, ei heconomi, ei diwylliant a lles cenedlaethau'r dyfodol? Os ydych chi'n credu bod gennych yr angerdd, yr awydd a'r uchelgais i helpu i arwain sefydliad sy'n gyfrifol am reoli a chynnal adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy, yna gallai swydd fel aelod o Fwrdd CNC fod ar eich cyfer chi.

Os ydych chi'n ddeinamig, yn ymroddedig ac yn arloesol a hoffech helpu CNC i ymateb i'r heriau sydd o'ch blaen, gwnewch gais nawr. Rydym yn chwilio am un aelod sy'n siarad Cymraeg, gyda gallu yn y Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y pum swydd arall.

Cytundeb: 36 diwrnod y flwyddyn - £350 y dydd ynghyd â threuliau rhesymol.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ei busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau nad yw unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Cedwir at egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a phenodir ar sail teilyngdod.

Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod pwysigrwydd datblygu a meithrin galluoedd dwyieithog y rheini sy'n cael eu penodi i swyddi cyhoeddus yng Nghymru ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n gallu dangos eu bod yn gallu gweithio trwy'r Gymraeg a'r Saesneg. Os hoffech fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

 

Sut i wneud cais