PRS for Music

Ymgynghorydd Trwyddedu

Cyflogwr:
PRS for Music
Cyflog:
oddeutu £27,500 a £30,000 y flwyddyn (pro rata), yn dibynnu ar brofiad
Lleoliad:
o bell
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
02/07/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae gennym gyfle cyffrous i Ymgynghorydd Trwyddedu sy’n siarad Cymraeg ddod i ymuno â ni.  Rydym yn gweithredu model hybrid o weithio felly bydd y swydd yn gweithio o bell gydag 1 diwrnod y mis yn ein swyddfeydd ym Mhont Llundain yn ôl yr angen.  

Oriau llawn amser yn ddelfrydol ond byddem yn ystyried rhannu swydd hefyd.

Gair Amdanom Ni
PRS for Music Limited yw cymdeithas gasglu breindaliadau arweiniol y DU. Rydym yn gwneud gwaith rheoli hawliau casglu am weithiau cerddorol ar ran mwy na 160,000 o aelodau ac rydym yn talu breindaliadau iddyn nhw pan mae eu gwaith yn cael ei berfformio, ei ddarlledu, ei ffrydio, ei lawrlwytho, ei atgynhyrchu, ei chwarae yn gyhoeddus neu ei ddefnyddio mewn ffilm a theledu. Rydym yn eu cefnogi drwy ddylanwadu ar bolisi, yn cefnogi a chynnal digwyddiadau a gwobrwyon, ac yn buddsoddi mewn technoleg newydd i sicrhau ein bod yn addas ar gyfer yr oes gerddoriaeth ddigidol.

Gair am y Rôl
Yr Ymgynghorydd Trwyddedu yw’r prif bwynt cysylltu ar gyfer portffolio o Gwmnïau Cynhyrchu a Chynhyrchwyr Fideo sy’n dal trwyddedau, ac mae’n goruchwylio ac yn rheoli eu gofynion trwyddedu i gyd, gan sicrhau’r refeniw gorau a darparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid ar yr un pryd.

I gyflawni hyn, byddwch yn;

• Gweithredu fel prif bwynt cysylltu i ddalwyr trwyddedau, gan sicrhau bod ganddynt y trwyddedau gofynnol yn eu lle i ddarparu eu gwasanaethau, gan bennu a datrys yn rhagweithiol unrhyw fylchau yn eu gofynion trwyddedu.
• Sicrhau bod cwsmeriaid wedi eu trwyddedu o dan y cynllun(iau) trwydded briodol ac yn cydymffurfio ag amodau a thelerau cytundebol, yn arbennig mewn perthynas â thalu ffioedd trwyddedau’n brydlon a darparu data adrodd er mwyn sicrhau dosbarthiadau prydlon a chywir i aelodau MCPS/PRS.
• Adnabod cyfleoedd i wella prosesau ac effeithiolrwydd, gan weithio gyda’r Rheolwr Trwyddedu a rhanddeiliaid mewnol eraill i ddarparu newidiadau.
• Gweithio’n agos â chydweithwyr yn nhimau gweithrediadau NMP a PRS i sicrhau bod breindaliadau’n symud yn effeithlon, yn amserol ac yn gywir a datrys ymholiadau mewnol (yn cynnwys ymholiadau wedi eu sbarduno gan aelodau) mewn perthynas â’u cyfrifon eu hunain.
• Darparu gwasanaeth y cwsmer rhagorol ar gyfer portffolio o gyfrifon, gan ddatblygu perthynas waith effeithiol gyda chwsmeriaid drwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb a chysylltiad ffôn.
• Uchafu’r refeniwiau drwy fonitro cyfrifon yn rhagweithiol, yn cynnwys drwy archwiliadau pen desg, i sicrhau bod cynhyrchion/cynyrchiadau’n cael eu hadrodd a’u hanfonebu’n briodol.
• Darparu cymorth dadansoddol ar gyfer trafodaethau gyda chyfrifon o werth uwch.
• Negodi ffioedd trwyddedau, telerau a setliadau (yn cynnwys setliadau archwilio) gyda chyfrifon o werth isel i ganolig, yn cynnwys y rhai ar gyfer trwyddedau unwaith yn unig e.e. cliriadau cydamseru.
• Cyflwyno a rhwydweithio ar ran PRSfM e.e. mewn seminarau/digwyddiadau trwyddedu cerdd neu gyrsiau gradd y diwydiant cerdd.

Mae’r cyflog ar gyfer y swyddi hyn oddeutu £27,500 a £30,000 y flwyddyn (pro rata), yn dibynnu ar brofiad.

Gair Amdanoch Chi
Byddech yn gallu cynnal sgwrs a chyfathrebu yn effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd gennych sgiliau rhifedd a llythrennedd rhagorol a dealltwriaeth dda o’r holl feddalwedd MS Office. Gallwch ddeall a dehongli data cymhleth gan hefyd gyflwyno gwybodaeth yn glir ac yn gryno. Rydych yn gweithio i dargedau, rydych yn hynod o frwdfrydig a gallwch weithio mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym. Rydych yn gyfeillgar ac yn hyderus ac yn gallu sefydlu cydberthynas â chleientiaid gan gyfathrebu’n effeithiol. Bydd gennych sgiliau dylanwadu a pherswadiol wedi eu profi a byddai’n fanteisiol bod â phrofiad blaenorol fel rheolwr cyfrifon a negodi.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth dda o repertoire cerddoriaeth Cymru hefyd ac mae’n fanteisiol gwybod am ddiwydiannau perthnasol a hawliau cerddorol, yn cynnwys dealltwriaeth dda o gyfraith hawlfraint a PRS for Music.

Pam PRS?
Rydym wedi gweithio'n galed yn PRS for Music i greu diwylliant lle gall pob cydweithiwr ddod â'u gwir selogion i weithio a ffynnu.
Rydym am i chi gael y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith sydd ei angen arnoch, felly mae ein dull gweithio hyblyg yn cwmpasu lleoliad ac oriau. Gallwch weithio gyda'ch rheolwr i ddod o hyd i'r oriau sy'n gweithio orau i chi, cyn belled â'ch bod ar gael ar gyfer cyfarfodydd pan fo angen. Rydym hyd yn oed yn darparu'r cyfle ddwywaith y flwyddyn i weithio o bell, am hyd at fis ar y tro, yn y DU neu dramor.

Rydym yn caru cerddoriaeth ac yn cynnal digwyddiadau fel y gallwn gymdeithasu fel tîm a rhannu ein hangerdd. O'n Gig Nadolig chwedlonol a'n gigiau PRS Presents i gwisiau a nosweithiau comedi a chymdeithasu tîm. Mae lles yn uchel ar ein hagenda gyda rhaglen lawn o ddigwyddiadau, gweminarau a mentrau, ynghyd â thîm o Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl i sicrhau ein bod yn hapus, yn iach ac yn ymgysylltu.

 

Sut i wneud cais

 • Y Camau Nesaf

  Ydych chi’n eich gweld eich hun yn y disgrifiad? Os felly, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych – gwnewch gais yn awr ac anfonwch eich CV a Llythyr Eglurhaol i recruitment@prsformusic.com

  (Mae PRS For Music yn parhau i ddilyn argymhellion y Llywodraeth yng nghyd-destun COVID-19 er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein staff, aelodau ac ymgeiswyr.
  Ein ffocws yw rhoi’r gwasanaeth a chymorth gorau i’n haelodau, ac felly rydym yn cadw ein ffocws ar ein strategaeth adnoddau ac yn parhau i annog ceisiadau ar gyfer rolau sydd wedi eu hysbysebu. Rydym wedi trosglwyddo ein staff i weithio o gartref erbyn hyn ac rydym wedi mabwysiadu proses gyfweld, recriwtio a hyfforddi o bell.
  Rydym wedi ein hymrwymo i recriwtio dim ond ar gyfer swyddi sy’n hanfodol i fywoliaeth ein haelodau a’n gwasanaeth parhaus iddynt.)

  Nodwch os gwelwch yn dda: Am ein bod yn derbyn nifer uchel o geisiadau, ni allwn roi adborth i’r ymgeiswyr i gyd ar y cam tynnu rhestr fer. Os nad ydych wedi clywed gennym cyn pen 6 wythnos ar ôl i chi wneud eich cais, gallwch dybio nad ydych wedi llwyddo.

  Diolch yn fawr iawn – y Tîm Adnoddau Dynol


 • e-bost:
 • Gwefan: