Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS)

Ymgynghorydd Gyrfaoedd

Cyflogwr:
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS)
Cyflog:
£27,116 - £30,497 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerfyrddin (gyda gweithio ‘hybrid’ a theithio i leoliadau eraill)
Dyddiad Cau:
24/05/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.
Rydym yn cynnig addysgu arloesol, cyfarpar o’r radd flaenaf a chefnogaeth ragorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau. Cawn ein cydnabod am fod yn gyfeillgar, a gosodwyd PCYDDS ar y brig yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020. Rydym, yn awr, yn chwilio am Ymgynghorydd Gyrfaoedd i ymuno â’n hadran Gwasanaethau Myfyrwyr ar ein campws yng Nghaerfyrddin ar sail amser llawn, yn gweithio 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Fel Ymgynghorydd Gyrfaoedd, byddwch yn gyfrifol am ddarparu cyngor a chyfarwyddyd o ansawdd uchel ar yrfaoedd i’n myfyrwyr a’n graddedigion.
Yn adrodd wrth yr Ymgynghorydd Gyrfaoedd Gweithredol, byddwch yn llunio a chyflwyno cyflwyniadau grwp, gweithdai a seminarau addysgiadol sy’n ennyn diddordeb, yn ogystal â threfnu digwyddiadau gyrfaol. Byddwch yn cynnal apwyntiadau un ac un, ynghyd â sesiynau galw heibio, ac yn helpu myfyrwyr gyda’u ceisiadau am swyddi ac / neu geisiadau i ymgymryd ag astudiaethau ôl-raddedig. Byddwch yn gweithio’n agos â’r tîm gyrfaoedd, academyddion, rhanddeiliaid allanol a’r Athrofa Addysg a Dyniaethau, lle y byddwch yn cynorthwyo’r rhaglenni sy’n cael eu cyflwyno’n ddwyieithog.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried am y swydd Ymgynghorydd Gyrfaoedd, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:
- Profiad o ddarparu gwybodaeth, addysg, cyngor a chyfarwyddyd o ansawdd uchel ar yrfaoedd i fyfyrwyr a graddedigion mewn lleoliad un ac un
- Profiad o gynllunio a chyflwyno sesiynau grwp i fyfyrwyr a graddedigion
- Profiad o weithio’n llwyddiannus gydag amrywiaeth o gleientiaid allanol, megis cyflogwyr a chyrff proffesiynol
- Sgiliau TG a llythrennedd digidol rhagorol, a’r gallu i gyfrannu at gynnwys y cyfryngau cymdeithasol
- Wedi derbyn addysg i lefel HND neu radd
- Rhan 2 o’r Diploma, cymhwyster mewn Cyfarwyddyd ar yrfa NEU NVQ Lefel 4 mewn Cyngor a Chyfarwyddyd NEU Ddiploma Ôl-raddedig AGCAS mewn CEIG HE

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

- BUDDION -

Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd ag 8 gwyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol (pro rata)
Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:
- Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol
- Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu
- Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl ychwanegol
- Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach
- Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela
- Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau
- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Gallai sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Ymgynghorydd Cyflogaeth, Ymgynghorydd Gyrfaoedd, Hyfforddwr Cyflogaeth, Cynghorwr Gyrfaoedd, Ymgynghorydd Cyflogaeth a Lleoliad, Ymgynghorydd Myfyrwyr, neu Ymgynghorydd Recriwtio.

Felly, os ydych chi’n chwilio am eich her nesaf fel Ymgynghorydd Gyrfaoedd, ymgeisiwch drwy’r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Sut i wneud cais