Cyfoeth Naturiol Cymru

Cynghorydd, Hwb Cwsmeriaid

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
£31,490 gan godi i £34,902 dros dair blynedd
Lleoliad:
Hyblyg
Dyddiad Cau:
24/05/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio fel Uwch Gynghorydd o fewn Hwb Cwsmeriaid CNC.
 
Byddwch yn gweithredu fel arbenigwr mewn swyddogaeth benodol, a fydd yn cynnwys naill ai ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth, Cwynion neu geisiadau cymhleth am wybodaeth gan gwsmeriaid, gan weithredu fel cyswllt a chynghori’r busnes i sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth ac yn darparu gwasanaeth cwsmer o’r radd flaenaf. Byddwch hefyd yn cefnogi datblygiad yr Hwb Cwsmeriaid ac yn bod yn rhagweithiol wrth gynghori gweddill y busnes i sicrhau’r lefel uchaf o wasanaeth cwsmer ar draws y sefydliad.
 
Cymwysterau a Sgiliau
  • Sgiliau gofal cwsmer ardderchog ynghyd â'r cymhelliant i ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n holl gwsmeriaid.
  • Gwybodaeth drylwyr o'r sefydliad a'r gallu i ddylanwadu a chyfarwyddo ar draws holl lefelau'r sefydliad.
  • Gwybodaeth drylwyr a gorau oll os oes gennych gymhwyster cydnabyddedig yn gysylltiedig â'ch maes gwaith arbenigol.
  • Gwybodaeth ymarferol ardderchog o ddeddfwriaethau amrywiol yr ydym wedi ein cyfyngu ganddynt a pholisi cwynion a chanmoliaeth a pholisi taliadau a thrwyddedu data CNC, ynghyd â'r gallu i ddehongli deddfwriaeth a datblygu polisïau.
  • Sgiliau trefnu cadarn ynghyd â'r gallu i reoli eich llwyth gwaith eich hun a monitro llwyth gwaith eraill, gweithio yn ôl amserlenni caeth, ac addasu i flaenoriaethau sy'n newid yn ôl yr angen.
  • Profiad o ddatblygu cydberthnasau gwaith cadarn gyda chydweithwyr mewnol, gan gyfathrebu syniadau yn glir ac mewn ffordd sy'n llawn perswâd, ynghyd â'r gallu i gyflwyno dadleuon grymus i drafod a dylanwadu ar ganlyniadau boddhaol.
  • Lefel uchel o greadigrwydd ac arloesedd ynghyd â'r gallu i weithio'n rhagweithiol gydag arweinwyr maes busnes i wella'r wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd.

Sut i wneud cais