Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Cyflogwr:
Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog:
£31,210 - £38,160 y flwyddyn (pro-rata).
Lleoliad:
Hyblyg - gweithredir trefniant gweithio hybrid. Lleolir swyddfeydd y Comisiynydd yng Nghaerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, a Rhuthun
Dyddiad Cau:
18/05/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Math o gontract: Tymor penodol neu secondiad am 6 mis yn gychwynnol gyda’r bosibilrwydd o ymestyn gan ddibynnu ar amgylchiadau ar y pryd.

Oriau Gwaith: 22 awr yr wythnos (3 diwrnod)

Cyflog: £31,210 - £38,160 y flwyddyn (pro-rata).

Lleoliad: Hyblyg - gweithredir trefniant gweithio hybrid. Lleolir swyddfeydd y Comisiynydd yng Nghaerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, a Rhuthun

Y swydd: Mae gennym gyfle cyffrous dros dro i berson brwdfrydig ymuno â ni fel Uwch Swyddog Ymchwilio a Gorfodi. Am fwy o wybodaeth neu i drafod unrhyw anghenion arbennig sydd gennych cysylltwch â ni trwy swyddi@cyg-wlc.cymru neu 0345 6033221.

Amdanom ni

Ein gweledigaeth a’n gwaith

Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg.

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 sefydlodd swydd Comisiynydd y Gymraeg, ac mae’n egluro beth yw rôl y Comisiynydd a’i staff. Mae’r Comisiynydd yn ehangu hawliau pobl i ddefnyddio’r Gymraeg drwy osod dyletswyddau cyfreithiol ar sefydliadau a gorfodi’r dyletswyddau hynny lle bo angen. Mae rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys ymchwilio i gwynion. Ymchwilir hefyd i geisiadau yn ymwneud ag ymyrraeth â’r rhyddid sydd i ddefnyddio’r Gymraeg yng Nghymru.

Mae’r sefydliad yn gwneud gwaith megis ymchwil, cyhoeddi adroddiadau yn ogystal â rhoi cyngor a gwneud argymhellion. Gwneir gwaith dylanwadu ar bolisi lle mae gwneud hynny’n strategol bwysig i’r Gymraeg. Y tu hwnt i ofynion y Mesur mae’r Comisiynydd yn hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn ehangach gan weithio yn y trydydd sector a’r sector preifat. Yn fwy cyffredinol mae’n gyfrifol am safoni enwau lleoedd ac am hyrwyddo’r cynllun Iaith Gwaith, a chynhelir ymgyrchoedd ymysg defnyddwyr y Gymraeg yn rheolaidd i roi gwybod am ein gwaith a’r cyfleoedd sydd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Ar hyn o bryd rydym yn cyflwyno rhaglen drawsnewid cyffrous ar draws y sefydliad sy’n canolbwyntio ar ailgynllunio’n llwyr ein gwasanaethau digidol, ein model gweithredu targed a’n diwylliant. Wrth wneud, byddwn yn datblygu sgiliau, galluoedd a meddylfryd gwahanol fel gweithlu ar gyfer y newid hwn lle mae ymddygiadau hyblyg, beiddgar a chwilfrydig yn arferol a lle caiff grymuso ei annog a'i ddefnyddio.

Gweithio i ni

Mae pobl yn greiddiol i'n holl waith, a chredwn y dylai’r gweithle fod yn lle cyfeillgar a chynhwysol. Mae meithrin ymdeimlad o gymuned lle mae pobl yn medru creu cysylltiadau agos yn flaenoriaeth i ni. Drwy ein polisi ar iechyd a lles, a datblygiad proffesiynol, rydym yn ymrwymo i ddysgu a datblygu, i gefnogi ac annog fel bod pawb yn ffynnu ac i weithio at gyrraedd eu llawn botensial. Ein nod yw dathlu llwyddiant ac i hyrwyddo gwerthoedd ein sefydliad.

Mae gennym amodau a thelerau cyflogaeth ardderchog i’w cynnig - gan gynnwys 31 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun oriau hyblyg (fflecsi) ac aelodaeth i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Rydym yn dathlu amrywiaeth ac yn ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol i bob gweithiwr ac yn ymrwymo i drin ein staff, a phawb sy'n ymwneud â ni yn deg, gyda pharch a heb wahaniaethu.

Disgrifiad swydd

Teitl y swydd: Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Graddfa: HEO

Yn atebol i: Uwch Swyddog Rheoleiddio

Dyletswyddau penodol

YMCHWILIO I FETHIANT I GYDYMFFURFIO Â SAFONAU
1. Bod yn gyfrifol am gynnal ymchwiliadau statudol ar sail amheuaeth o fethiant a pharatoi adroddiadau cysylltiedig gan wneud hynny yn unol â threfn fabwysiedig y Comisiynydd.

2. Bod yn gyfrifol am wneud cynigion ynghylch argymhellion neu gamau gorfodi neu gosbau sifil priodol i’w gosod yn eu lle yn unol â gofynion deddfwriaeth iaith. Diweddaru gwybodaeth ynghylch gweithrediad unrhyw gamau neu argymhellion a osodir.

3. Bod yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth i’w osod yng nghofrestr camau gorfodi Comisiynydd y Gymraeg.

CYTUNDEBAU SETLO
4. Bod yn gyfrifol am wneud cytundebau setlo a diweddaru gwybodaeth am eu gweithrediad lle bo hynny’n briodol.

DIFFYG CYDYMFFURFIO Â SAFONAU: CWYNION GAN BERSONAU A EFFEITHIR ARNYNT
5. Bod yn gyfrifol am ymdrin â chwynion yn unol â chanllawiau a pholisïau Comisiynydd y Gymraeg gan eu datrys yn syth lle fo’r mater yn rhwydd i’w ddatrys.

6. Bod yn gyfrifol am gynnal ymchwiliadau statudol ar sail tystiolaeth ddibynadwy a gwirio cwynion dilys a pharatoi adroddiadau cysylltiedig gan wneud hynny yn unol â threfn fabwysiedig y Comisiynydd.

7. Bod yn gyfrifol am roi sylw i gwynion gan sicrhau bod ymatebion amserol yn cael eu hanfon at ohebwyr yn unol â chanllawiau gohebu’r Comisiynydd. Rhannu gwybodaeth allweddol er mwyn cyflawni dibenion gwaith a sicrhau mynediad i swyddogion perthnasol at wybodaeth gan warchod cyfrinachedd.

8. Bod yn gyfrifol am ymwneud gydag achwynwyr a sefydliadau mewn modd cwrtais a phriodol gan eu diweddaru ar achosion yn gyson.

RHYDDID I DDEFNYDDIO’R GYMRAEG
9. Ymchwilio i honiadau o ymyrraeth â rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg yn unol â gweithdrefnau a pholisi’r Comisiynydd gan lunio adroddiadau y gall y Comisiynydd ddyfarnu ar eu sail.

CYNGOR A CHYMORTH CYFREITHIOL
10. Yn unol ag adrannau 8 – 10 Mesur y Gymraeg bod yn barod i ystyried ceisiadau am gymorth a chyngor cyfreithiol yn ogystal â chynorthwyo’r uwch swyddog i ystyried dwyn achosion neu ymyrryd mewn achosion cyfreithiol.

TRIBIWNLYS Y GYMRAEG
11. Paratoi gwaith papur ar gyfer achosion Tribiwnlys y Gymraeg a chyfrannu at lunio datganiadau achos a darparu tystiolaeth i gwmnïau cyfreithiol fel bo angen. Rhoi barn ar ddrafftiau o ddatganiadau achos a chadw cyswllt gydag uwch swyddogion pan fo angen.

DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL

12. Gweithredu’n gyson ac yn amserol yn unol â holl bolisïau a chanllawiau’r Comisiynydd.

13. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill yn ôl y galw.

Wrth i waith Comisiynydd y Gymraeg ddatblygu, fe all gofynion y swydd newid. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu trafod a’u cytuno â deiliad y swydd ymlaen llaw. 

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad a manyleb person llawn

Sut i wneud cais