S4C

Swyddog Lluniau Llonydd

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£21,000 - £24,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
25/05/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Pwrpas S4C yw gwasanaethu‘r gynulleidfa gyda chynnwys sydd yn diddanu, yn cyffroi ac yn adlewyrchu Cymru yn ei holl amrywiaeth. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus mae gennym ddyletswydd i greu y platfform ac ecosystem i sbarduno’r diwydiannau creadigol yng Nghymru i greu cynnwys uchelgeisiol ac unigryw sy’n apelio bob oedran, cefndir a gallu ieithyddol. Nod S4C yw bod yn gyrchfan ar gyfer cynnwys Cymraeg creadigol, gafaelgar a deniadol sydd ar gael i’w fwynhau ar amryw o lwyfannau yng Nghymru a thu hwnt

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n deall gwerth a phwysigrwydd lluniau llonydd i ymuno â’r Adran Ddigidol a Marchnata. Gyda’r gallu i adnabod beth sy’n gwneud llun da a sgiliau trefnu rhagorol, byddwch fel aelod o’r tîm Brand a Chreadigol yn gyfrifol am drin a dethol lluniau cryf i hyrwyddo cynnwys S4C i’r gwylwyr.

Prif ffocws y rôl bydd trefnu, golygu, catalogio a dosbarthu lluniau llonydd, gan sicrhau delweddau hyrwyddo cryf ac addas i’n cynnwys ar draws llwyfannau, a chefnogi gweledigaeth greadigol brand S4C. Mae’r rôl yn gweithio’n agos gydag adrannau eraill o fewn S4C yn ogystal ag asiantaethau â chwmnïau cynhyrchu allanol.

Manylion Eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ.  Rydym yn gweithredu polisi gweithio hybrid ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith hyblyg. Os hoffech mwy o wybodaeth ar hyn plîs cysylltwch ag adnoddau.dynol@s4c.cymru.

Cyflog: £21,000 - £24,000 y flwyddyn

Cytundeb: 12 mis

Oriau gwaith: 35.75

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: 26 diwrnod yn ogystal â gwyliau’r banc.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Sut i wneud cais

 • Ceisiadau

  Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 ar ddydd Mercher 25 Mai 2022 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ.

  Ni dderbynnir CV.

  Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

  Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

  Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.

  Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.


 • e-bost:
 • Gwefan: