Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

CYFIEITHYDD CYMRAEG

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Cyflog:
GTAGC Gradd 06 £26,975 to £28,226 y flwyddyn
Lleoliad:
Pencadlys, Llanelwy / Gweithio o bell neu gartref
Dyddiad Cau:
30/05/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Adran Cyfathrebu Corfforaethol
Parhaol, 37 awr yr wythnos

Mae gennym gyfle cyffrous i Gyfieithydd Cymraeg ymuno â'n tîm - rydym yn chwilio am y person iawn a all ddefnyddio ei sgiliau ieithyddol a'i wybodaeth arbenigol am faterion Cymraeg i helpu i sicrhau ein bod ni’n cyflawni ein hymrwymiadau dwyieithrwydd, yn ein cymunedau ac o fewn ein staff.

Mae ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg yn golygu mwy na thrin Saesneg a Chymraeg yn gyfartal yn unig. Mae achub bywyd a lleihau risg yn ganolog i’n gorchwyl fel gwasanaeth tan ac achub – ac mae’r iaith Gymraeg yn hanfodol i’n llwyddiant.

Gan weithio fel rhan o'r tîm Cyfathrebu Corfforaethol, bydd y Cyfieithydd Cymraeg yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cyfieithu Cymraeg/Saesneg ysgrifenedig ar gyfer staff a
chyhoeddiadau a chyfathrebiadau gwasanaeth tân ac achub i fodloni'r gofynion statudol a nodir yn safonau'r Gymraeg. Byddant hefyd yn darparu cyfieithu dogfennau ac adroddiadau, yn ogystal â gwasanaeth cyfieithu ar yr un pryd mewn cyfarfodydd a digwyddiadau eraill, yn unol â gofynion y Gwasanaeth.

A oes gennych yr arbenigedd i'n helpu i ddarparu'r gwasanaeth dwyieithog gorau posibl a sicrhau ein bod yn llwyddo i gyflawni ein hymrwymiad i'r Gymraeg?

Rydym yn chwilio am siaradwr Cymraeg rhugl,sydd wedi'i addysgu i lefel gradd mewn pwnc sy'n gysylltiedig â'r Iaith Gymraeg a chymhwyster cydnabyddedig mewn cyfieithu neu brofiad amlwg mewn sgiliau cyfieithu. Gyda sgiliau ysgrifennu a rhyngbersonol rhagorol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y gallu i gyfieithu, darllen a chywiro proflenni gan roi sylw craff i fanylion a chysondeb, wrth weithio i derfynau amser tynn.

Am ragor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys y disgrifiad swydd lawn a manyleb yr unigolyn, ewch i’r Pecyn Gwybodaeth Recriwtio Cyfieithydd Cymraeg.

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos, gyda thystiolaeth, yn erbyn y meini prawf hanfodol fel yr amlinellir yn y disgrifiad swydd a manyleb yr unigolyn er mwyn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

Mae’r tîm fel arfer wedi eu lleoli yn Pencadlys y Gwasanaeth yn Llanelwy, ond rydym wedi cyflwyno polisi gweithio hyblyg i hyrwyddo gweithio rhithiol ac yn y cartref lle bo’n ymarferol.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn gwahodd ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.
Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb yn gydradd i’r naill iaith ac yn ymateb yn eich iaith ddewisol heb oedi.

Sut i wneud cais